Diferents actuacions per la Dipuació de Girona.

14/12/2018

* Fer mur d'escullera, i tirar graves en diferents canals de rius, que s'han ensorrat per la gran quantitat de pluja
* .Fer cunetes en diferents carreteres.
* Tapar averanys del ferm de les carreteres.